تخته نیرو سنج سه بعدی

نیرو سنجدارای سازه فورس پلیت، دیتا اوزیشن و سازه نرم افزار

نمایش نیروها و گشتاورهای وارده بر بدن

مرکز فشار و طول خط COP