دستگاه پرش جفت طرفین

پرش جفتتنظیم زمان آزمون گیری در سیستم های هوازی و بی هوازی

تنظیم زمان، تعداد پرش و تواتر حرکات