دستگاه ایلینوییز

دوی مارپیچدارای موانع ایلینوییز

سنسورهای فتوالکتریک

نمایشگر دیجیتال

نمایش زمان، سرعت و شتاب