زمان واکنش کل بدن

زمان واکنش بدنتنظیم نوع و زمان محرک و پیش نمایش

نمایش زمان محرک، واکنش و جابجایی