آزمون زمان واکنش در 8 جهت

زمان واکنشتکالیف قابل تنظیم

صفحه سنسوری

نمایش زمان محرک، پاسخ و جابجایی