تعادل سنج ایستا

اندازه گیری تعادل ایستااندازه گیری میزان نوسانات در چهار جهت اصلی

اندازه گیری تغییرات مرکز ثقل

ترسیم مرکز فشار بدن

دارای نرم افزار تحلیل اطلاعات