تعادل سنج پویا

ارزیابی تعادلسنجش پایایی و حفظ تعادل

نمایش درصد تعادل کل بدن

دارای بیوفیدبک دیداری