بالانس پود

balance podبالانس پود های ایتالیایی و چینی جهت انجام تمرینات تعاولی و توانبخشی - قابل استفاده در تمرینات کف پای صاف