جعبه انعطاف پذیری دیجیتال

انعطاف پذیری تنه به جلو دیجیتال اصلاح شدهاندازه گیری خم شدن تنه به جلو

قابلیت تنظیم

نمایشگر دیجیتال