داینامومتر پشت و پا

بک ماسلاندازه گیری ایزومتریک قدرت عضلات پشت پا سینه

نمایش حداکثری قدرت، توان و استقامت عضلانی