اسپاینال ماوس

CTL scanارزیابی قوس های ستون فقرات و اسکولیوزیس

اسپاینال ماوس ایرانی

دستگاه انالیز ستون فقرات

دارای نمایشگر رنگی