پدوسکوپ دوربین دار

پدوسکوپ دوربین دار و نرم افزارپدوسکوپ دوربین دار به همراه نرم افزار تحلیل ساختار کف پا