فوت مدیسنس

ارزیابی ساختار و فشار کف پااندازه گیری نقاط فشار کف پا

ارزیابی قوس های کف پایی

اندازه گیری وضعیت پاشنه