هند گریپ دیجیتال

اندازه گیری قدرت عضلات دست و ساعداندازه گیری های نمایش داده شده: کد کاربر ، سن ، جنس ، ارزش گرفتن در پوند یا کیلوگرم و وضعیت گرفتن

ظرفیت اندازه گیری قدرت: حداکثر 198 پوند / 90 کیلوگرم؛   حداقل: 0.2 پوند / 0.1 کیلوگرم