کش CLX

CLX bandکش های 200 سانتی دارای لوپ های متوالی جهت تمرینات مقاومتی