فلوس باند

floss bandباند های مقاومتی جهت فیکس کردن و اعمال مقاومت در مفصل