فلکس بار (بادی بیلد)

flex barمیله تمرینات ارتعاشی و تعادلی