میله تمرین کش دار

door gym puller setمیله تمرینی کش دار دارای قطعه پشت دری برای تمرین در منزل