کوشن نشستن

sit cushionکوشن نشستن با قابلیت استفاده بر روی صندلی و نیمکت در محل کار و منزل