مینی لوپ

mini loop bandکش های مینی لوپ چینی در مقاومت های مختلف