تراتیوب متری

thera tubing



کش های تراتیوب متری در متراژ 30 متری با مقاومت های مختلف