بالانس کوشن شیبدار

wedge cushionکوشن های شیبدار جهت تمرینات تعادلی و نشستن