کش دسته دار سه تایی

cx bandکش های دسته دار 3 تایی جهت تمرینات مقاومتی و ورزشی