تراباند

thera bandکش های تراباند برند اصلی آمریکایی در 6 رنگ و مقاومت جهت تمرینات ورزشی و درمانی