کش پیلاتس

pillates bandکش های پیلاتس در اندازه های 120 و 200 سانتی متری جهت تمرینات ورزشی