فوم D شکل

D shape foamفوم D شکل جهت انجام تمرینات ورزشی و حرکات اصلاحی و ایجاد ترکشن در ستون فقرات