بالانس ترینر

balance trainerبالانس ترینر در اندازه 60 سانتی متری محصول بلژیک جهت تمرینات تعادلی