داینامومتر پشت

back muscle dynamometerداینامومتر اندازه گیری قدرت عضلات پشت