داینامومتر

dinamometerداینامومتر جهت اندازه گیری قدرت عضلات دست و ساعد