پدوسکوپ

pedoscupجعبه آینه جهت ارزیابی کیفی کف پا و نحوه توزیع فشار کف پا