پدوسکوپ نوری

pedoscupجعبه آینه نوری جهت ارزیابی کیفی کف پا و نحوه توزیع فشار کف پا