فوت اسکنر

foot scanerدستگاه اسکنر کف پا جهت ارزیابی های کف پا - خروجی کف پای صاف و گود - پرونیشن پا - توزیع وزن و فشار کف پا