آنالیز ساختار قامتی

posture analyzeدستگاه آنالیز وضعیت بدن (پاسچر) دارای دوربین و نرم افزار