گونیامتر دیجیتال

digital goniometerگونیامتر دیجیتال جهت اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل