شیب سنج دیجیتال

inclinometerشیب سنج جهت اندازه گیری دامنه حرکتی و برخی ناهنجاری ها