صفحه شطرنجی

chart screenصفحه شطرنجی جهت ارزیابی های کیفی ناهنجاری ها و غربالگری