گونیامتر ارزیابی دامنه حرکتی مچ پا

Ankle goniometerاندازه گیری دامنه حرکتی مچ پا در حرکات دورسی و پلنتار فلکشن