وسیله ارزیابی وضعیت پاشنه

hind foot goniometerاندازه گیری میزان انحراف استخوان پاشنه در وضعیت های با و بدون تحمل وزن