وسیله ارزیابی شست کج

Hallux valgusاندازه گیری زاویه انحراف انگشت شست در شست کج