گونیامتر مفاصل عمده

major joint goniometerاندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل گردن