اسکولیومتر

scoliometerاندازه گیری زاویه چرخش مهره های ستون فقرات در ناهنجاری اسکولیوز