فلکس بار

Flex barوسیله تمرینی جهت توانبخشی دست ها و انگشتان