تیلت سنج لگن

pelvic inclinometerتیلت سنج لگن به منظور ارزیابی تیلت های قدامی خلفی و تیلت های جانبی لگن