کایفومتر

kyphometerاندازه گیری زاویه هایپر کایفوزیس (پشت گرد) بر اساس درجه