وسیله ارزیابی شانه به جلو

Forward shoulderاندازه گیری میزان جلو آمدگی شانه بر اساس سانتی متر