وسیله ارزیابی شانه نا برابر

uneven shoulderارزیابی وضعیت شانه نا برابر بر اساس درجه