وسیله ارزیابی وضعیت سر پایه دار

Forward head postureوسیله اندازه گیری وضعیت سر به جلو بر اساس روش کرانیورتبرال دارای پایه فیکس کننده به منظور افزایش دقت اندازه گیری - تولید توان گستر