کنزیوتیپ

kinesiotapeکنزیوتیپ های ATEX کره جنوبی با قابلیت استفاده در آب و چسبندگی بالا مناسب جهت توانبخشی و پیشگیری از آسیب های ورزشی