ارزیابی وضعیت بدنی و غربالگری


آشنایی با ارزیابی های قامتی

مرکز توان گستر به عنوان تخصصی ترین مرکز در زمینه غربالگری های قامتی، تا کنون طرح های غربالگری اختلالات اسکلتی عضلانی متعددی را در سازمان های مختلف به انجام رسانده است که برخی از مهم ترین آنها بدین شرح می باشد: